Hvilke statistikker kan du søge i?

Klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet
Statistikken belyser Ankestyrelsens afgørelser vedrørende klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Du kan se antallet af afsluttede klagesager fordelt på afgørelsestype, lovområde og kommune.

Ankestatistik fra de tidligere beskæftigelsesankenævn og de tidligere sociale nævn
Statistikken belyser afgørelser i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn i Statsforvaltningerne. Du kan se antallet af afsluttede klagesager fordelt på afgørelsestype, lovområde, geografi samt på omgørelsesprocent, gennemsnitlig sagsbehandlingstid og afgjorte sager pr. 10.000 indbyggere.

Arbejdsskadestatistikken
Ankede afgørelser på arbejdsskadeområdet
Her er en oversigt over, hvor mange afgørelser Ankestyrelsen har truffet i sager om arbejdsskader. Afgørelserne kan fordeles på branche, skadestype, afgørelsestype, køn, alder og diagnose. Du kan også se den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Førtidspensionsstatistikken
Afgørelser om førtidspension
Her er oplysninger om tilkendelser og afslag på førtidspensionsområdet. Du kan fordele afgørelserne om førtidspension efter geograf, tid, alder og køn. Tallene indeholder også oplysninger om førtidspensionisternes diagnoser, tidligere forsørgelsesgrundlag og uddannelsesbaggrund.

Kildeangivelse
Husk at angive Tal fra Ankestyrelsen, som kilde, hvis du bruger informationer eller grafik herfra.