Velkommen til Tal fra Ankestyrelsen

Tal fra Ankestyrelsen indeholder en række statistiske oplysninger inden for velfærdsområdet.

Tallene bliver løbende opdateret, når data foreligger fra kommuner, statsforvaltninger mv.

Du kan bruge tallene på flere forskellige måder:

  • Sammensætte oplysninger efter eget valg
  • Udtrække og gemme større tabeller
  • Få oplysningerne vist grafisk

Læs vejledning til Tal fra Ankestyrelsen

Hvilke statistikker kan du søge i?

Anbringelsesstatistikken
Afgørelser om anbringelse af børn og unge
I anbringelsesstatistikken kan du finde de kommunale afgørelser om anbringelse af børn og unge uden for eget hjem. Du kan fordele afgørelserne geografisk, efter tid, afgørelsestype, alder og køn.

Tallene viser for eksempel fordelingen mellem tvangsanbringelser og frivillige anbringelser både på landsplan og i de enkelte kommuner.

Ankestatistik fra de tidligere beskæftigelsesankenævn og de tidligere sociale nævn
Statistikken belyser afgørelser i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn i Statsforvaltningerne. Du kan se antallet af afsluttede klagesager fordelt på afgørelsestype, lovområde, geografi samt på omgørelsesprocent, gennemsnitlig sagsbehandlingstid og afgjorte sager pr. 10.000 indbyggere.

Arbejdsskadestatistikken
Ankede afgørelser på arbejdsskadeområdet
Her er en oversigt over, hvor mange afgørelser Ankestyrelsen har truffet i sager om arbejdsskader. Afgørelserne kan fordeles på branche, skadestype, afgørelsestype, køn, alder og diagnose. Du kan også se den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Boformsstatistikken
Brugere af forsorgshjem og herberger mv.
I boformsstatistikken (boformer efter servicelovens § 110) får du en oversigt over pladser på landets forsorgshjem og herberger mv. Du kan også se hvor mange borgere – typisk hjemløse - der benytter tilbuddet. Tabellerne indeholder også oplysninger om brugernes forsørgelsesgrundlag, varigheden af opholdene samt deres alder og køn.

Førtidspensionsstatistikken
Afgørelser om førtidspension
Her er oplysninger om tilkendelser og afslag på førtidspensionsområdet. Du kan fordele afgørelserne om førtidspension efter geograf, tid, alder og køn. Tallene indeholder også oplysninger om førtidspensionisternes diagnoser, tidligere forsørgelsesgrundlag og uddannelsesbaggrund.

Handicapbilstatistikken
Afgørelser om støtte til køb af handicapbiler mv.
Her kan du finde oplysninger om kommunernes afgørelser, om støtte til køb af bil til handicappede. Du kan se opgørelser over sagsbehandlingstiden i de tidligere amter og de tidligere sociale nævn.

Statistik om frivilligt socialt arbejde
Statistik om støtte, målgrupper og antal foreninger
I statistikken finder du oplysninger om støtten til det frivillige sociale arbejde, de bloktilskud staten udbetaler og oplysninger om ikke økonomisk støtte. Det er desuden muligt at fordele støtten efter målgrupper både på landsplan og i de enkelte kommuner.

Klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet
Statistikken belyser Ankestyrelsens afgørelser vedrørende klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Du kan se antallet af afsluttede klagesager fordelt på afgørelsestype, lovområde og kommune.

Kildeangivelse
Husk at angive Tal fra Ankestyrelsen, som kilde, hvis du bruger informationer eller grafik herfra.